Ogłaszamy nabór głosów chłopięcych

Informacje: 509 448 212, info@pchch.pl

Deklaracja dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-10.

Poznański Chór Chłopięcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pchch.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Mielczarek, info@pchch.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 853 40 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Poznański Chór Chłopięcy ma swoją siedzibę w budynku należącym do Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu. Wejście do budynku jest kontrolowane przez pracowników portierni szkoły, wymagane jest wpisanie się do księgi gości.
 2. Budynek Szkoły Chóralnej ma 4 piętra, dostęp do nich jest możliwy wyłącznie schodami. Budynek nie posiada wind.
 3. W budynku Szkoły Chóralnej nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, ani pętli indukcyjnych.
 4. Przy Szkole Chóralnej jest dostępne 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Dostęp do miejsca jest możliwy poprzez wjazd na boisko szkolne przez bramę od ul. Kazimierza Wielkiego. W celu otwarcia bramy należy skontaktować się z portiernią szkoły pod nr tel: 61 852 41 76.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 6. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Poznański Chór Chłopięcy nie posługuje się żadnymi aplikacjami mobilnymi.

Narzędzia dostępności